وندور لیست و تائیدیه های شرکت دانش بنیان حرارت تبدیل (ترموچنج)

وندور لیست وزارت نفت
محصولات ثبت شده در وندور لیست نفت :

1-plate heatexchanger

2-Shell & Tube Heatexchanger

3-FinTube Coil

4-FinPlate Coil

5-Aircooled Heatexchanger

6-Evaporator

7-Condenser

دانلود فایل وندور لیست وزارت نفت
محصولات ثبت شده در وندور لیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی :

1-Shell & Tube Heat Exchanger

2-Plate Heat Exchanger

3-Double Pipe Heat Exchanger

4-Aircooled Heat Exchanger

دانلود فایل وندور لیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی
تولید موفق مبدل صفحه ای جوشی
دانلود فایل گواهی دانش بنیان
عضویت در انجمن تخصصی سازندگان تجهیزات
صنعتی ایران
دانلود گواهی عضویت در انجمن تخصصی
عضویت در اتاق بازرگانی ایران
دانلود فایل عضویت در انجمن

فرم رضایتمندی شرکت پتروشیمی کارون

فرم رضایتمندی شرکت ذوب فولاد اردکان