وندور لیست و تائیدیه های شرکت دانش بنیان حرارت تبدیل (ترموچنج)

وندور لیست وزارت نفت
محصولات ثبت شده در وندور لیست نفت (MOP):

1-plate heatexchanger

2-Shell & Tube Heatexchanger

3-FinTube Coil

4-FinPlate Coil

5-Aircooled Heatexchanger

6-Evaporator

7-Condenser

دانلود فایل وندور لیست وزارت نفت
محصولات ثبت شده در وندور لیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC):

1-Shell & Tube Heat Exchanger

2-Plate Heat Exchanger

3-Double Pipe Heat Exchanger

4-Aircooled Heat Exchanger

دانلود فایل وندور لیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی
تولید موفق مبدل صفحه ای جوشی
دانلود فایل گواهی دانش بنیان
عضویت در انجمن تخصصی سازندگان تجهیزات
صنعتی ایران(ستصا)
دانلود گواهی عضویت در انجمن تخصصی
عضویت در اتاق بازرگانی ایران
دانلود فایل عضویت در انجمن

رضایتمندی مشتریان